Bělorusko – nový termín bude upřesněn

krajem Chagallovým a zapomenuté historie, pohádkových zámků a klášterů, kolem spících bojišť a pevností za poslední evropskou exotikou

Bílá Rus – jedna ze slovanských kolébek a již od raného středověku jedno z ohnisek kultury ve východní Evropě, klíčový kulturní svorník a styčná plocha evropského Východu a Západu. Dějiny země s nebývalým historickým bohatstvím, půvabnou krajinou a skvělou kuchyní bohužel zapadly v centralizační a rusifikační politice, která dodnes ovlivňuje nejistou identitu země. Pravděpodobně většina z nás považuje Bělorusko za takový „ruský apendix“. Upadla v zapomnění starobylá kultura země, jazyk a zakázána byla státní vlajka i sám název Bělorusko. Země si odnesla po trošce z vlády Německých rytířů a Republiky dvou národů, Litevského knížectví i Moskovie, nájezdů Tatarů i Napoleona, bojišť dvou světových válek i sovětského impéria. Dnes se znovu nachází na křižovatce, každou nohou v trochu jiném světě.

Vydejte se na zájezd CK Salve tour/CK Exovíkendy do neprávem opomíjeného Běloruska pod vedením odborného průvodce Zdeňka Sialini, který pro vás vytvořil jedinečnou mosaiku památek, neobjevené přírody, umění, tradičních řemesel i zcela výtečné kuchyně s důrazem na historický kontext, architekturu a masovou turistikou dosud neposkvrněné poznávání.

Krom sovětského Minsku se vydáme do ospalých historických městeček, oplývajících kulturním bohatstvím, do klenotů feudální architektury, klášterů i legendárních míst jako Brestská pevnost či prales v Bělověži.

Využijte s námi nově zavedeného bezvízového styku s Běloruskem a ušetřete čas i peníze! 

image2 image3 image4

11. 7. so, 1. den – odlet z Prahy v ranních, po poledni přílet do Minsku, transfer do centra města a celodenní prohlídka hlavního města Běloruska, Minsku. Dnes městu dominuje sovětský monumentalismus, poněvadž bylo prakticky srovnáno se zemí za druhé světové války. Sovětská architektura a urbanismus, Brána města – monumentální soubor budov ve stylu stalinského empíru, hlavní budova KGB a Paláce republiky, které lze považovat za největší komplex sovětské architektury vůbec. Přesuneme se do horního města, kde začíná historie Minsku, ke Gostinnému dvoru ze 17. stol., chrámu Panny Marie a půvabné budově radnice města (původně ze 17. stol, obnovena po r. 2000). Nevynecháme katedrálu Svatého Ducha (jedinečný příklad barokní architektury z r. 1642). Vydáme se i na Trojické předměstí Minsku – jediné místo, které si zachovalo svůj historický ráz a atmosféru starých cihlových domů, kupeckých krámků a kostelů. Zastavíme se také u stadionu Minsk Arena, který v r. 2014 hostil světový šampionát v hokeji či u pozoruhodné moderní budovy národní knihovny ve formě broušeného diamantu. Nocleh v Minsku (-/-/-).

image6 image12 image11 image10 image9 image8 image7

12. 7. ne, 2. den – odjezd na venkov do vesnice Stročytsa, dědiny, která si zachovala svůj rázovitý charakter a za poslední století se prakticky nezměnila. Dnes se zde nachází v půvabné krajině starých dubových alejí museum lidové architektury Běloruska (stavby ze 7 historických regionů země), kde se důkladně seznámíme s tradičními řemesly i oděvy, vyzkoušíme čerstvě upečených chleba a selské pochoutky ve staré krčmě. Přejezd do sídla Dudutki, šlechtické rezidence rodu Jelských s ohromných hospodářským zázemím, která dodnes výmluvně demonstruje život na běloruském venkově v 19. stol. Seznámíme se zde se všemi hospodářskými činnostmi, kde na ploše 160 ha najdeme větrné mlýny i kovárny, kořalnu, hrnčířství či pekárnu. Kde jinde ochutnat běloruský med, tvaroh, samohonku či solené okurky? Součástí areálu je i chrám a kaple a u zdejších mistrů si můžeme nakoupit tradiční řemeslné výrobky, demonstrující lidové a užité umění země. Návrat do Minsku a nocleh v Minsku (S/-/-).

image13 image14 image15

13. 7. po, 3. den – klenoty východoevropské architektury zámky Mir a Ňasviž (UNESCO), klíčové příklady evoluce feudální architektury ve východní Evropě. Zámek Mir, založen v 15. stol. a budován v pozdním gotickém slohu, následně velkolepě přestavěn v renesanční podobě s unikátním pevnostním systémem, součástí renesanční přestavby i italská zahrada a umělé jezero, r. 1895 pak upraven v romantickém stylu. Pro svůj stavební vývoj, kdy dodnes můžeme snadno naleznout prvky jednotlivých stylů, považován za jedinečnou ukázku dějin architektury v Bělorusku. Zámek Ňasviž, architektonický, obytný a kulturní komplex rodiny Radziwiłłů, jedinečný příklad východoevropského baroka z r. 1583, arch. Bernadoni, první barokní stavba ve východní Evropě. Okolo půvabná krajina, dle časových možností návštěva barokního kostela v Ňasviži. Přejezd do Brestu a nocleh v Brestu (S/-/-).

image16 image17 image18

14. 7. út, 4. den – Brest, jedno z nejstarších měst na Rusi s datovanou historií již od r. 1019 nad řekou Bug. O nejstarší historii města se dozvíme v místním archeologickém museu (pozůstatky dřevěných základů staveb z 12. stol.), procházka po historickém centru s kdysi velmi významnou židovskou komunitou. Uvidíme chrám sv. Šimona a Mikuláše, pozůstatky polské šlechtické zástavby z 19. stol. i výtvory sovětské monumentální architektury z doby poválečné.

Symbolem Brestu je však jeho podoba brány do nitra Rusi, která je nejlépe uchopitelná v komplexu Brestské pevnosti. Jeden z největších fortifikačních projektů v dějinách sloužící původně k obraně západní hranice ruského impéria. Budován ve čtyřech zónách, z nichž se část nachází v dnešním Polsku. Výstavba od r. 1836, celková plocha pevnosti více než 4 km2 s délkou valů přes 6 km a více jak 500 kasematovými prostorami. Centrální část Citadela, stojící na místě starobylého Brestského hradu, má podobu dvoupodlažních kasáren s kapacitou přes 12 000 vojáků. Prohlídka musea i areálu pevnosti a Citadely. Bílý palác, místo podepsání Brest-litevské smlouvy mezi Ruskem a Německem a ožívající příběhy hrdinské obrany pevnosti v r. 1941. Nocleh v Brestu (S/-/-).

image19 image20

15. 7. st, 5. den – Kamjaněc Litevský, historické město z r. 1276, které dnes skrývá jednu z nejstarších památek Běloruska, Kamjaněckou věž (pozdně románská stavba s gotickými prvky, vystavěna r. 1286 jako jádro opevněného města na strategické obchodní cestě). Přejezd do Bělověžského pralesa, ikona evropské přírody a unikátní bioprostor pod ochranou UNESCO. Dnes více než 1 400 km2 původního pralesa mírného pásu, který byl kdysi typickým biotopem celé východní a střední Evropy. Již od 14. stol. věnována prostoru značná pozornost (zmínky v souvislosti s bitvou u Grunwaldu atp.), chráněné území od r. 1538. Zásadní výskyt Zubra evropského (zdecimován a vyhuben v průběhu 1. sv. války), následný polský program reintrodukce z r. 1923 a záchrana jednoho z totemických symbolů střední a východní Evropy. Dnes více jak 96 % pokrývá les (mnoho tzv. královských dubů s obvodem větším než 6m), přes 20 000 živočišných druhů v čele se stádem zubrů (cca 300 ks) a divokým koněm tarpanem. V osadách uprostřed pralesa se pak seznámíme s tradičními řemesly jako vyšívání, vydělávání kůže, lov a rybářství. Uvidíme i typické obyvatele pralesa v otevřené zoo jako zubry, vlky, medvědy, orla běloocasého a další. Navštívíme i místní museum přírody, kde se seznámíme s přírodními zákony celé unikátní oblasti. Nocleh v hotelu (S/-/-).

image21 image22 image23

16. 7. čt, 6. den – městečko Ružany, sídlo pána Lva Sapegy – klíčové osobnosti polských, litevských i ruských dějiny přelomu 16. a 17. stol., výstavba krytého trhu a městského kostela v Ružanech (dnes pouze pozůstatky) a litevských Versailles, obřího zámeckého komplexu v barokním stylu s parkovým ansámblem (přes 300 ha), dnes zachovány ruiny zámku poškozeného v době Napoleonova tažení na Rus a prakticky zničeného v průběhu 1. sv. války. Přejezd do Kosavy – starobylého sídla s památkami již od 13. stol., postupem času významné šlechtické rezidence, rodiště Tadeusze Kościuszka. Dnes zachována historická zástavba města s několika kostely (novorománský chrám z r. 1626, místo křtu Tadeusze Kościuszka, starokatolický kostel a hřbitov a pravoslavný chrám sv. Jiří). Kosauský zámek, romantická neogotická stavba s dvanácti věžemi z r. 1838. Návštěva Žirovičského pravoslavného kláštera (počátky v poslední třetině 15. stol., součástí rozlehlého areálu chrám Zesnutí Bohorodičky, chrám sv. Mikuláše ad.). Procházka po historickém městečku Slonim (první zmínka r. 1252, významné židovské centrum). Velká synagoga a chrám sv. Ondřeje (význačné ukázky východoevropského baroka). Nocleh v Slonim (S/-/-).

image24 image25

17. 7. pá, 7. den – Motal, historické centrum Zálesí a rodiště prvního izraelského prezidenta Chaima Weizmanna (zastávka u rodného domu), místní slavné klobásy a uzené ryby, přesun do Pinska. Pinsk, klíčové středisko obchodu na stezce od Varjagů k Řekům, zmiňováno v četných blízkovýchodních i antických pramenech (zmínka Herodota ve čtvrté knize, zmínky v Nestorově letopisu), od středověku velké tržní město (v 17. stol. 2 velké kláštery, 17 kostelů a přes 6 000 zděných domů!). Mohutný architektonický rozvoj i po ovládnutí carským Ruskem za Kateřiny II. Zachována řada barokních památek (Jesuitská kolej, klášter františkánů a jesuitů, kostel sv. Barbory, kostel Zesnutí Bohorodičky, chrám Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Karla Boromejského, městský palác). Fakultativně večeře se skvělou běloruskou kuchyní, které vévodí draniky (bramboráky), klobásy a uzené maso, hutné polévky a vynikající mléčné výrobky. Nocleh v Pinsku (S/-/-).

image26

18. 7. so, 8. den – brzy ráno odjezd do Minsku a transfer na letiště, v odpoledních hodinách odlet do Prahy (S/-/-).

image27 image28 image29

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář Exovíkendy odborného průvodce Zdeňka Sialini.

Cena zahrnuje
 • zpáteční leteckou přepravu Praha – Minsk vč. tax a odbaveného zavazadla (limit ceny letenky do 7 000,- Kč/os.)
 • 7x ubytování v hotelu 3* se snídaní
 • autobusovou přepravu v Bělorusku po celou dobu programu
 • odborného českého průvodce
 • místní rusky hovořící průvodce
 • zapůjčení osobního audiosystému (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění A30 včetně pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu s limitem 30 000,- Kč/os.
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
 • pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu
Cena nezahrnuje
 • ostatní stravování
 • vstupné do památkových objektů (cca 65 EUR/os.)
 • spropitné pro místní řidiče a průvodce 10 EUR/os.
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání)
Termín zájezdu: 11. - 18. července 2020
Cena zájezdu: 33.990 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.