Istanbul, Bursa a Princovy ostrovy

prolnutí světů, historie a umělecké poklady Osmanů, Římanů a Řeků na dvou kontinentech

Istanbul známe jako obvyklý cíl krátkých zájezdů. CK Salve tour/CK Exovíkendy si vám ale dovoluje nabídnout neobyčejný pohled pod pokličku, s nímž se na našem trhu běžně nesetkáme. Zaměřme se na tento pozoruhodný kotlík historie a umění podrobně a se snahou uchopit jej v rozsáhlém historickém kontextu. Istanbul je fenomén, každou nohou na jiném kontinentu, výspou moci Římanů, řecké kultury, výkladní skříní Byzance i Osmanské říše. Koho by nevzrušilo jenom vyslovení názvu Istanbul? Zde začíná Orient a právě zde si podávají ruce evropská a orientální kultura, zde začíná příběh Východu.

Okuste jedinečné město nejen jako monument architektury, ale i s jeho živou kulturou a tradicemi. Nechte se okouzlit podmanivým leskem paláců a sultánských pokladnic, rafinovaností turecké kuchyně i tancem dervišů. Krom města, které skýtá nesčetné památky od antiky po současnost, se vydáme k úpatí hor do kolébky osmanské kultury, Bursy, a okusíme tradičního tureckého venkova v pitoreskních vesnicích Cumalikizik; na tomto místě se zachovala turecká kultura v podobě před přijetím římských a byzantských výdobytků. Poté, co absorbujeme vydatnou porci umění a historie v Istanbulu, si vydechneme na Princových ostrovech, které působí vedle megalopole jako zjevení. Jsou zde zakázána auta a jedinou dopravou jsou koňské povozy. Již od osmanských časů na ostrovech odpočívala společenská smetánka; stín cypřišových hájů a elegance dřevěné historické architektury jistě okouzlí i nás.

image3 image4image5 image6

23. 10. pá, 1. den –v ranních hodinách odlet z Prahy do Istanbulu (Turkish Airlines). Přílet do Istanbulu po poledni na nové letiště (div architektury, budované jako největší letiště světa, otevřeno v r. 2019), transfer autobusem k úžině Bospor a k pevnosti Rumeli Hisari (velkolepé opevnění na vysokém břehu Bosporu, budované jako předmostí k obležení Konstantinopole již od poč. 15. stol., dnes zachována mohutná hradba, hlavní cylindrická věž a 13 menších věží), protější pevnost Anatoli (druhý díl uzavření úžiny osmanskými Turky před dobytím hlavního města Byzance, donjon a systém hradeb, půvabný přístav v okolí), pokračování autobusem k Velké říšské mešitě (mimořádně jemná stavba v neobarokním osmanském stylu na břehu moře z r. 1856), palác Dolmabahce (zhmotnění imperiálních ambicí pozdní Osmanské říše, velkolepá stavba s vlivem neobaroka a přepychovými interiéry, mj. obří lustr z českého křišťálu). Mešita Eyüp Sultan, jedno z nejsvětějších míst Istanbulu, pohřben současník proroka Mohameda Abu Ayyub al-Ansari (rozlehlá stavba dokončená v r. 1458, následná přestavba ve stylu osmanského baroka, mimořádný náboženský význam). Transfer do hotelu v centru města. Nocleh v Istanbulu (-/-/-).

image7 image8image9

24. 10. so, 2. den – Sultanahmet, čtvrť starých osmanských domků v evropské části města s jedinečnou atmosférou. Ráno se projdeme po bazaru s orientálními koberci a dostaneme se k Modré mešitě (jeden z divů osmanské architektury, 6 minaretů a unikátní lehkost celé stavby, uvnitř cenné obklady z majoliky, řezba v mramoru atp.), areál antického Hipodromu (centrum společenského života v raném historickém období města, dochována řada pozůstatků původních staveb, mj. Hadí sloup, obelisk faraona Thutmose III., zděný obelisk). Chrám tzv. malá Hagia Sophia, byzantský chrám sv. Sergeje a Bakcha (r. 536, první chrám justiniánské éry v Konstantinopoli). Chrám Boží moudrosti (ikona dějin architektury i umění, po tisíc let největší křesťanský chrám světa, r. 537 na místě, kde původně stály dvě baziliky, neobyčejně odvážná stavba, jejíž klenba i kupole o průměru 32 m představují revoluci v dějinách architektury, podrobná prohlídka interiérů, jedinečné byzantské mosaiky a prvky, které zásadně konstituovaly chrámové stavby východu, ikonografii i náboženský rituál).

Yerabatanská cisterna (postavena v 6. stol. během vlády císaře Justiniána, 70 m široká a 140 m dlouhá. Sál je podepřen 336 mramorovými sloupy uspořádanými ve dvanácti řadách sestavených z 28 sloupů. Hlavice těchto devítimetrových sloupů jsou směsí iónského a korintského stylu s několika málo výjimkami dórských hlavic bez ornamentů. Cisterna je obezděna 4 metry silnou stěnou z cihel, použitá malta je velmi zvláštní a voděodolná. Voda uchovávaná v cisterně byla transportována z Bělehradského lesa, který je 19 km od města. Palác Topkapi, sídlo sultána na vysokém břehu nad zátokou Zlatý roh (dnes zachována řada staveb osmanského zlatého věku, návštěva musea se sbírkami drahocenností, nádherné výhledy na asijskou část města), vynikající museum archeologie. Večer se projdeme po uličkách čtvrti Hocapaša s mnoha kavárnami, restauracemi a cukrárnami (proslulé orientální lahůdky, vodní dýmky a skvělá turecká kuchyně). Nocleh v Istanbulu (S/-/-).

image10 image11 image12 image13 image14 image15

25. 10. ne, 3. den – pokračování v historické prohlídce města: museum mosaiky (fantastická sbírka římské mosaiky z původního Velkého paláce císaře Justiniána nejvyšší umělecké úrovně, motivy zvířat, lovu, slavností a každodenního života). Museum turkického a islámského umění (v bývalém paláci druhého velkovezíra Sulejmana Nádherného Pargalih Ibrahima Paši, velkolepá sbírka dekorativního a užitého umění, šperků, zbraní, skvělá sbírka turkických koberců, islámské kaligrafie, majoliky ad.). Velký bazar – centrum komerčního života Istanbulu, důmyslný systém stánků (12 hlavních budov a 22 bran, postaven za Mehmeda II. a výrazně rozšířen za Sulejmana Nádherného), mešita sultána Bajezida II. (po vzoru chrámu Boží Moudrosti, velký imperiální komplex z počátku 16. stol.), původní fórum císaře Theodosia. Krátce se zastavíme u monumentální brány Istanbulské univerzity, turecké lázně Cemberlitas (největší v Istanbulu, řada zajímavých architektonických prvků).

Sulejmanova mešita (r. 1557, klenot dvorního architekta tří sultánů a zlatého věku osmanské kultury Mimara Sinana, součástí karavanseraj, medresa, chudobinec, zbrojnice, nemocnice a obchody, jedna z dominant města a etalon vrcholné osmanské architektury). Projdeme se i po rušném Egyptském bazaru (orientální zboží, koření a lahůdky), mešita velkovezíra Rustema Paši (jeden z nejkrásnějších příkladů islámského umění v interiéru – fantastická majolika typu Iznik). Večerní atmosféra u Galatského mostu, pouliční prodejci a rybáři, výtečné restaurace i kavárny. Stará čtvrť Galata (tradičně kosmopolitní prostředí, významná komunita Benátčanů a Janovanů, dominantou Galatská věž). Dle časových možností fakultativně vyhlídková plavba po Bosporu.  Nocleh v Istanbulu (S/-/-).

image16 image17 image18 image19

26. 10. po, 4. den – autobusový výlet do Bursy (starobylé město s počátky historie již za Alexandra Makedonského, později první hlavní město Osmanů a jedno z rodišť osmanské kultury, město má půvabnou polohu na úpatí hory Uludag s výškou přes 2 500 m.n.m.). Bursa si dodnes zachovala poněkud provinční ráz a především autentické prostředí bez velkého turistického průmyslu. Prohlídka hlavních památek města: Velká mešita, postavena na samotném konci 14. stol., s vlivy seldžuckými a se skvělou sbírkou kaligrafie, monumentální stavba s dvaceti dómy. Zelená mešita z r. 1412 s krásným interiérem, jedinečnou mukarnasovou klenbou a majolikovými obklady. Vynikající archeologické museum s antickými nálezy (šperky, mince, plastiky), dle časových možností Museum osmanského domu. Navštívíme i Hedvábný trh a městkou pevnost.

Půvab Bursy spočívá v její poloze a poklidném životu, který se v mnohém po staletí nezměnil. Zkusíme šálek výtečného čaje a místní vyhlášené sušené ovoce a sladkosti. Osmanská kultura nejsou jenom výstavní paláce a mešity, nabízíme vám i unikátní průnik do lidové minulosti, do světa úzkých dlážděných uliček, starých mlýnů, dřevěných barevných domečků, kde se na otevřeném ohni vaří tradiční speciality Turků. Tímto světem je vesnice Cumalikizik, pro svoji unikátnost pod ochranou UNESCO, dnes cca 270 starobylých domů a usedlostí, veřejné lázně, fontány a svět dávno ztracený, dnes působící jako filmová kulisa. Návrat do Istanbulu pozdě večer. Nocleh v Istanbulu (S/-/-).

image20 image21 image22 image23

27. 10. út, 5. den – celodenní výlet na Princovy ostrovy (celkem 9 ostrovů v Marmarském moři, již za byzantských dob tradiční útočiště a luxusní resort aristokracie a císařské rodiny, po dobytí Istanbulu Osmany pak jedna z rezidencí sultána prakticky v podobě letního sídla). Příjemné klima, vegetace a krajina ostrovů dala vzniknout lázeňské zóně hojně využívané v 19. stol. Prohlídka hlavního ostrova Büyükada – největší a nejprestižnější ostrov, letní rezidence byzantských císařoven a osmanské aristokracie, rezidence Lva Trockého po jeho vyhnání z SSSR, řada ukázek půvabné vilové dřevěné architektury tzv. Viktoriánské éry Osmanské říše. Zakázán průjezd automobilů, poklidná atmosféra a duch starých časů, kočáry tažené koňmi, opečovávané zahrady a rezidence, nádherné výhledy. Plavba lodí na ostrovy Heybeliada a Kinaliada. Večer návrat do Istanbulu. Nocleh v Istanbulu (S/-/-).

image24 image25 image26 image27 image28 image29

28. 10. st, 6. den – hradby Konstantinopole, legenda fortifikační architektury, nejkomplexnější a nejpropracovanější systém opevnění starověku, návštěva musea opevnění města a rekonstruovaného úseku tzv. Theodosiánských hradeb. Valentův akvadukt – pozůstatek důmyslného zásobování města vodou, arch. Sinan. Katedrální chrám sv. Jiří (epicentrum křesťanského světa Konstantinopole po dobytí města Turky, chrám ekumenického patriarchy, současná podoba z konce 16. stol., bohatá výbava ikon, monumentální ikonostas). Chrám Krista Spasitele (světová senzace umění, původně vystavěn již za vlády Konstantina Velikého ve 4. stol., za Theodosia II. jeden z hlavních chrámů země, přestavba r. 410, po dobytí města Turky přeměněn na mešitu a unikátní interiér zakonzervován pod vrstvou omítky). Při restaurování chrámu r. 1948 objevena unikátní kolekce mosaiky na ploše téměř 1 000 m2. Fantasticky zdobená chrámová předsíň narthex, vnější chrámová předsíň exonarthex a hlavní loď. Jedinečné výtvory dvorské byzantské školy v unikátně dochované kvalitě a zcela unikátní fresky z 10. stol. v kupoli. Důstojnější rozloučení s uměleckým světem Konstantinopole/Istanbulu vlastně ani není možné. Transfer na letiště a v pozdních odpoledních hodinách odlet zpět do Prahy (S/-/-).

image30 image31 image32 image33 image34 image35 image36 image37

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář Exovíkendy odborného průvodce Zdeňka Sialini.

Cena zahrnuje
 • zpáteční letecká přeprava Praha – Istanbul vč. tax a odbaveného zavazadla (limit ceny letenky do 6 000,- Kč/os.)
 • 5x ubytování v centru města v hotelu 3* se snídaní
 • zpáteční transfer na letiště v Istanbulu
 • autobusový výlet do Bursy
 • celodenní lodní výlet na Princovy ostrovy
 • odborný český průvodce
 • účast a asistence zástupce CK Salve tour
 • zapůjčení osobního audiosystému (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění A30 včetně pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu s limitem 30 000,- Kč/os.
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
 • pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu
Cena nezahrnuje
 • ostatní stravování
 • vstupné do památkových objektů (cca 80 EUR/os.)
 • spropitné pro místní řidiče 15 EUR/os.
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 5 900,- Kč/os.
Termín zájezdu: 23. - 28. října 2020
Cena zájezdu: 23.990 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.