Kyjev – otec měst – nový termín bude upřesněn

literární, umělecké a historické procházky nad Dněprem aneb od zrození Rusi a jeskynních klášterů přes kozácké baroko až po hyperboly ukrajinské moderny

Kyjev – jméno, které se v posledních letech objevuje spíše v kontextu vleklého konfliktu s Ruskem a politických turbulencí. Oranžová revoluce, představující touhu Ukrajiny po důstojné existenci, se už dávno přehnala přes město nad Dněprem a dnes je Kyjev opět bezpečnou a pulzující metropolí, střežící nebývalé kulturní a historické bohatství.

Zapomeňte na stereotypy a vychutnejte si tuto pravou uměleckohistorickou lahůdku, kterou pro vás připravila CK Salve tour/CK Exovíkendy v programu, který nemá na českém trhu obdoby. Kyjev je historickým mostem, prvním velkým centrem Rusi s varjažskou elitou a slovanskou masou, čelem k Západu a zády k Východu, či naopak? V každém případě se zde protínají linky od Vikingů po Byzanc, od Tatarů po Moskvu až na Litvu a Polsko. Představíme vám Kyjev v širokých historických souvislostech se zvláštním důrazem na umění a architekturu, s přihlédnutím k výtečné ukrajinské kuchyni a kultuře vůbec. Objevte velkolepost kozáckých chrámů a půvab lidové architektury, rafinovanost ukrajinské moderny a poodhalte neznámou historii jednoho velkého národa v srdci obilnice Evropy.

image3

8. 8. so, 1. den – odlet z Prahy v dopoledních hodinách (linka ČSA). Odpoledne přílet do Kyjeva.Transfer do hotelu v centru města. Večerní vyhlídková plavba po Dněpru (v ceně zájezdu), krásné výhledy na Starokyjevskou horu a vysoké břehy řeky, urbanismus města ve dvou částech (horní a spodní město), panoramatický výhled na Kyjevo-pečorskou lávru. Možnost návštěvy tradiční ukrajinské krčmy se skvělou gastronomií (kdo by neznal ukrajinský boršč, kyjevský kotlet, vareniky anebo kyjevský dort?). Nocleh v Kyjevě (-/-/-).

image4 image5

9. 8. ne, 2. dennáměstí Nezávislosti (Maidan Nězaležnosti, původně tržiště za hradbami města, dnes nejvýznamnější a nejznámější náměstí Kyjeva, symbol tzv. Oranžové revoluce, urbanisticky zformováno ve 30. letech 19. stol. po likvidaci pozůstatků městských valů, dominantou Monument Nezávislosti z r. 2001 v pseudohistorickém stylu ukrajinského baroka, výška 62 m, autor A. Kuš), katolický katedrální chrám sv. Alexandra (ruský empír, r. 1842), budova Národní hudební akademie (r. 1953-1958), ulice architekta V. Goroděckého (nazýván též ukrajinský Gaudí, nejvýznamnější představitel východoevropské moderny, autor originálních stavebních projektů mimořádné umělecké kvality a významu, vrcholnou ukázkou tzv. Dům s chimérami z r. 1901-1902, unikátní konstrukce s betonovými sochami a ornamenty), budova Národní Banky Ukrajiny (V. Goroděcký, A. Kobelev, r. 1905, neobyčejná fasáda ve směsici stylů neoklasicismu a moderny), Chorální Synagoga L. Brodského (někdejší centrum početné židovské komunity města, r. 1898), Dům plačící vdovy (význačná ukázka ukrajinské moderny, r. 1908, arch. E. Bradtman), Mariinský palác (na vysokém břehu Dněpru ve stylu alžbětinského baroka, stavba pro ruskou carevnu Alžbětu I. Petrovnu, r. 1744, arch. F. B. Rastrelli), původní carský park (od r. 1744), budova Nejvyšší ukrajinské rady (jednokomorový parlament Ukrajiny, arch. V. Zabolotný, r. 1939). Odpoledne Národní umělecké muzeum Ukrajiny (arch. V. Goroděcký, r. 1899-1904, nejvýznamnější instituce výtvarného umění na Ukrajině s fondem cca 50 000 exponátů, unikátní sbírka ukrajinského malířství a grafiky od Kyjevské Rusi po současnost, největší ukrajinská sbírka ikon od 11. stol., mj. slavná reliéfní ikona sv. Jiří, Volyňská Matka Boží, jádrem sbírka umění ukrajinského baroka vč. vzácných tisků, kolekce portrétů atp., malířství 19. stol. – ukrajinský portrét a krajinomalba, výjimečná sbírka umění ukrajinské avantgardy – V. Jermilov, O. Bogomazov, A. Ekster, A. Archipenko, D. Burljuk aj., současné ukrajinské umění. Večerní bulvár Kresčatik (hlavní ulice města, urbanisticky zformována r. 1837, centrum obchodního, kulturního a společenského života, současné podoba výsledkem sovětské poválečné přestavby města ve stylu stalinského empíru), Pasáž (unikátní obchodně-obytný dům ve stylu moderny, r. 1913-1914). Nocleh v Kyjevě (S/-/-).

image6 image7 image8image9

10. 8. po, 3. den –výlet autobusem do Pirogova, skanzen a etnografické muzeum ukrajinského venkova (založen r. 1969, nejvýznamnější soubor dřevěných staveb na Ukrajině, celkem 275 architektonických exponátů 15.-20. stol., ve fondu muzea pak 75 000 exponátů mapujících kulturní, náboženský, rodinný, obchodní a zemědělský život na Ukrajině, mj. oblečení, nábytku, hliněného nádobí, proslulá kolekce historických hudebních nástrojů, větrné mlýny z r. 1580, volyňská, karpatská, podolská a tauridská architektura, Pokrovský chrám, kostel sv. Michala z r. 1600, Páteční chrám z r. 1742 aj.). Andrejevský spusk, původně hlavní tepna Kyjeva, historická ulice spojující dolní řemeslné a obchodní město s horním aristokratickým Kyjevem, těsně spjata s životem a tvorbou M. Bulgakova (muzeum), chrám sv. Ondřeje (jedna z vrcholných ukázek východoevropského baroka, arch. F. B. Rastrelli, r. 1754, unikátní dochované interiéry), Muzeum jedné ulice (dle časových možností, netradiční expozice věnovaná životu v předrevolučním Kyjevě), Gostinnyj dvor (ruský klasicismus, arch. L. Rusca, r. 1809), chrám sv. Kateřiny (r. 1738), Dům Petra I. (r. 1696), kostel Bohorodičky (zal. r. 1132, obnoven r. 1997-1998), Muzeum hetmanštiny (zal. 1993, expozice věnována osobitému politickému systému Ukrajiny a jejím čelným představitelům pol. 17. – pol. 20. stol., ve sbírce mj. hetmanské bulavy, kolekce oděvů, ukazy a artefakty vlády B. Chmelnického, I. Mazepy, P. Skoropadského aj.), procházka po Podolu (nábřeží Dněpru), Kontraktový dům (centrum společenského života v 19. stol., klasicismus, r. 1815-1817, arch. W. Hastie), Kyjevsko-Mohyljanská akademie (významná vzdělávací instituce, jedna z nejstarších univerzit východní Evropy, zal. 1632, status akademie r. 1658, absolventem mj. M. Lomonosov), Ševčenkovský kostel (r. 1809-1814), výjezd lanovkou na horu sv. Vladimíra, socha sv. Vladimíra (první a nejstarší pomník Kyjeva, autory. K. Ton, P. Clodt, V. Demut-Malinovský). Nocleh v Kyjevě (S/-/-).

image10 image11 image12 image13 image14

11. 8. út, 4. den –dům č. 36 na Volodymyrské ulici (býv. Hotel Praha, středisko české komunity v Kyjevě pol. 19. a poč. 20. stol., sídlo vydavatelství časopisu Čechoslovan, význačná ukázka moderny, v r. 1916-1918 místo pobytu J. Haška, kde sepsal novelu Dobrý voják Švejk v zajetí), Sirotkinův dům (neorenesanční styl, arch. K. Šiman, r. 1902, tehdy nejvyšší obytný dům Kyjeva), Rytířský dům (pseudogotika, arch. N. Dobačevský, r. 1896-1898), Karaimská kenasa (arch. V. Goroděcký, r. 1898-1902, původně svatostánek početné kyjevské komunity karaimů – etnicko-náboženské minority, vyznavačů osobité formy judaismu s prvky islámu), Chrám sv. Sofie (UNESCO, zal. r. 1037 na počet vítězství nad Pečeněhy jako jedno z prvních center křesťanství na Rusi, jedinečná ukázka architektury Kyjevské Rusi, r. 1685-1707 exteriéry přestavěny ve stylu ukrajinského baroka, v interiérech zachovalá kolekce mozaiky i původní fresková výzdoba, sarkofág s ostatky Jaroslava Moudrého), pomník B. Chmelnickému (jeden ze symbolů města z r. 1888, projekt V. Mikešina), Národní historické muzeum Ukrajiny (umístění na Starokyjevské hoře, vedoucí historicko-vědecká instituce země, arch. I. Karakis, r. 1937-1939, přes 800 000 exponátů věnovaných historii ukrajinského národa, vynikající etnografická kolekce, kolekce chladných a střelných zbraní, kozáckých atributů, porcelánu, skla, světoznámá numismatická kolekce, archeologická sbírka, sbírka vzácných rukopisů – gramot, zákonů, ukazů, dopisů hetmanů, atamanů a kozáckých staršin), pomník kněžny Olgy (r. 1911, autor I. Kavaleridze), budova ministerstva zahraničí Ukrajiny (r. 1369-1938, arch. I. Fomin), Zlatý chrám sv. Michala (zal. poč. 12. stol., obnoven r. 1999, první chrám s pozlacenými kupolemi na Rusi, vynikající ukázka ukrajinského baroka, chrámový refektář sv. Jana, r. 1713), Michajlovská ulice (ukázka měšťanské zástavby 19. stol.), Ladská brána (vnější ohraničení tzv. Starého města, pův. 1151, souč. podoba r. 2001, částečně otevřený archeologický areál). Večer memoriální komplex Babi Jar (pietní areál jednoho z nejhrůznějších činů nacistů během druhé světové války. Nocleh v Kyjevě (S/-/-).

image16 image15 image17

12. 8. st, 5. den bulvár Tarase Ševčenka (významná městská spojnice, urbanisticky zformovaná ve 30. letech 19. stol.), Alexandrovské gymnázium (založeno Alexandrem I. r. 1809, příkladný ruský klasicismus), hlavní budova Kyjevské university (r. 1837-1843., arch. A. Beretti), chrám sv. Vladimíra (hlavní chrám ukrajinské pravoslavné církve, neobyzantský styl, arch. A. Beretti, r. 1862-1882, v interiéru malby V. Vasněcova), vila I. Těreščenka (ukrajinská neogotika, arch. A. Krauz, r. 1874-1875), budova Kyjevské opery (arch. V. Schröter, r. 1901, místo zavraždění P. Stolypina, operní a baletní ansámbl světové úrovně), Zlatá brána (světově jedinečný pozůstatek raného ruského stavitelství, první zmínka z r. 1037, původně součást kyjevského opevnění, postavena na příkaz J. Moudrého, rekonstruována r. 1982 k 1500letému výročí založení Kyjeva). Odpoledne návštěva Národního muzea umění Bogdana a Varvary Khaněnko (po Ermitáži a Puškinově muzeu 3. největší sbírka umění v bývalém SSSR, archeologická kolekce Egypta, Blízkého východu a Byzance, orientální umění a západoevropské umění, mj. Rubens, Boucher, David, Perugino, Velasquez, Zubarán, Coello, Morales ad. Nocleh v Kyjevě (S/-/-).

image18 image19 image20 image21 image22

13. 8. čt, 6. den – pěší prohlídka města, Park slávy a Alej letců, komplex uctění obětí hladomoru a genocidy Ukrajinského národa (zal. 2008), Muzeum hladomoru (zal. 2008, působivá expozice věnovaná tragickým událostem 20. a 30. let 20. stol, velmi zdařilý příklad současné muzejní architektury, Alej černých destiček s výroky sovětských představitelů o likvidaci ukrajinské kulturní a politické svébytnosti, Kyjevo-pečerská lávra (UNESCO, duchovní a kulturní kolébka východních Slovanů, největší klášterní komplex na Ukrajině, původně jeskynní klášter zal. r. 1051 poustevníky Fedosijem a Anatolijem, r. 1688 status Lávry, významné ohnisko křesťanské kultury, vzdělanosti a umění), návštěva Bližních klášterních jeskyní (zal. r. 1057, nejstarší část celého komplexu, ostatky Otce Anatolije, pozoruhodná fresková výzdoba, zajímavé obložení z litinových desek, r. 1830, Tulská manufaktura), Krestovozdviženský kostel (r. 1700., arch. P. Gercik, jedinečná ukázka tzv. Kozáckého baroka, součástí unikátní vyřezávaný ikonostas z r. 1769, arch. K. Šverin), Trojický kostel nad svatými vraty (r. 1006-1008, původně součást opevnění Lávry, unikátní soubor fresek a nástěnných maleb), chrám Zesnutí Bohorodičky (zal. r. 1083, přestavba ve stylu ukrajinského baroka r. 1729, obnoven r. 2000, vzor většiny pravoslavných chrámů východní Evropy, nejvýznamnější chrám Lávry, místo posledního odpočinku kyjevských knížat), Klášterní zvonice (arch. G. Schädel, r. 1731-1745, výška 97 m, součástí uspenský zvon I. Motorina), monumentální refektář sv. Anatonlie a Fedosije (neobyzantský styl, r. 1893-1895), Historické muzeum drahocenností (největší ukrajinská sbírka předmětů ze vzácných kovů od doby bronzové po současnost, znamenitá kolekce skythského umění, exponáty z pohřebních mohyl kočovných národů na Ukrajině, byzantského a perského umění, zlatnické předměty ukrajinského baroka), dle časových možností Muzeum ukrajinského dekorativního umění (kolekce porcelánu, keramiky, dřevěných plastik, krajek, koberců aj.), komplex Matka Vlast (věnován válečným událostem r. 1941-1945, příklady sochařství ve stylu soc. realismu), válečné muzeum (moderní historická expozice, centrem válečné události na Ukrajině r. 1941-1945). Nocleh v Kyjevě (S/-/-).

image23

14. 8. pá, 7. den –dopoledne volný program, možnost návštěvy Besarabského trhu (největší městský trh, budova význačnou ukázkou ukrajinské moderny, arch. H. Gaj, r. 1910-1912, možnost nakoupit tradiční ukrajinské lahůdky jako špek, uzeniny, kaviár, kyjevský dort). Odpoledne transfer na letiště a odlet. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách (S/-/-).

image24 image25 image31 image30 image29 image28 image27 image26

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář Exovíkendy odborného průvodce Zdeňka Sialini.

Cena zahrnuje
 • zpáteční leteckou přepravu Praha – Kyjev (ČSA) vč. tax a odbaveného zavazadla (limit ceny letenky do 5 000,- Kč/os.)
 • zpáteční transfer na letiště v Kyjevě
 • 6x ubytování v centru města v hotelu 3* se snídaní
 • výlet autobusem do Pirogova
 • vyhlídkovou plavbu po Dněpru
 • odborného českého průvodce
 • účast a asistenci zástupce CK Salve tour
 • zapůjčení osobního audiosystému (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění A30 včetně pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu s limitem 30 000,- Kč/os.
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
 • pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu
Cena nezahrnuje
 • ostatní stravování
 • vstupné do památkových objektů (cca 80 EUR/os.)
 • jízdné MHD (cca 10 EUR/os.)
 • spropitné pro místní řidiče 5 EUR/os.
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 6 900,- Kč/os.
Termín zájezdu: 8. - 14. srpna 2020
Cena zájezdu: 25.990 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.