Zájezd do Uzbekistánu

Křižovatka euroasijské civilizace aneb velká výprava za dědictvím Persie, Hedvábné stezky, emírů, chánů i dobyvatelů

uzb

Uzbekistán ještě nedávno zapadal ve vnímání turistů i veřejnosti do hluboké šedi sovětského superstátu. Jeden z dalších „…stánů“, o jehož bohatství, několik tisíc let trvající historii a nádherné přírodě se dozvídáme více až během posledních dekád, kdy se tato nesmírně kulturně bohatá a různorodá země nadechla nezávislosti a kulturní autonomie. Dnes zaslouženě přitahuje jako magnet turisty a milovníky umění a architektury z celého světa, neboť jim nabízí nejen mosaiku složenou z tisíciletých archeologických nálezů i nejkrásnějších ukázek islámského umění, ale každého cestovatele si získá také nedotčenou přírodou, výtečnou kuchyní a otevřeným srdcem svých obyvatel.

Vydejte se s CK Salve tour a průvodcem Zdeňkem Sialinim do této neobjevené zeměplné historických i přírodních krás. Zájezd bude zaměřen především na dějiny umění a historii: poznáme jedinečná historická města Bucharu, Samarkand, Chivu, slavné medresy, mausolea i ohromující pevnosti, vydáme se i do monumentálních hor střední Asie, k břehům legendárního Aralského jezera a k dunám velkých pouští.

Poznejte Uzbekistán v historických a umělecko-historických souvislostech jako křižovatku kultur, civilizací a vývojových směrů bohatou i na přírodní krásy.

image3

 image2 image4

Sobota 28. dubna:  Praha – Moskva – Taškent

13:05 odlet z Prahy do Moskvy. 15.45 přílet do Moskvy. 20:50 odlet z Moskvy do Taškentu.

Neděle, 29.dubna: Taškent (s/-/v)

Ve 2:45 přílet do Taškentu. Brzký check in v hotelu a snídaně. Prohlídka hlavního města Uzbekistánu a největšího města střední Asie. Začneme v nejstarší části v komplexu Khasti Imam, jehož počátky sahají do 16. stol. a kde uvidíme mešitu Tilla Šejka, několik medres a skvělé památky arabské kaligrafie (sbírka vzácných koránů, které získal Tamerlán), navštívíme  největší uzbecký trh Čorsu Bazaar s ohromným množstvím místních lahůdek a nedalekou medresu Kukeldaš (zal. již r. 1570, pozoruhodné stavby ze žlutých cihel, sloužící jak škola, náboženské centrum a od 18. stol. jako pevnost), nahlédneme i do výstavního taškentského metra (vybudováno za sovětské éry v monumentálním slohu) a pokračovat budeme na náměstí Nezávislosti s řadou klíčových staveb města, až k Muzeu užitého umění (nejlepší ukázky islámské keramiky, koberců, nábytku atp.). Večer pak vyzkoušíme první plov, tedy tradiční uzbecký pokrm z rýže, masa a koření.

Nocleh v hotelu v Taškentu.

image5 image6

Pondělí 30. dubna: Taškent – Kokand – Fergana (s/-/v)

Ráno vyrazíme do slavné Ferganské kotliny (oblast na pomezí Uzbekistánu, Kyrgyzie a Tádžikistánu s mimořádným historickým významem, nejúrodnější oblast střední Asie), cestou překonáme sedlo Kamčik (výška 2267 m.n.m., krásné výhledy), zastávka ve městě Kokand (existence důležitého obchodního centra již na počátku letopočtu, jedna ze zastávek proslulé Hedvábné stezky, současná podoba města od r. 1732, odkdy sloužilo jako hraniční pevnost), prohlídka paláce Khudáyár Chána (r. 1871, postaven s patrným čínským uměleckým vlivem), páteční mešity Jummi (kapacita až 10.000 věřících), medresy Kamol Kazy. Pokračování, až do samotného města Fergana, procházka po městě a po parku Ahmeda Al Ferganiho. Nocleh v hotelu ve Ferganě.

image7 image8

Úterý 1. května:  Fergana – Marghilan – Rishtan – Taškent (s/o/v)

Po snídani odjezd z Ferganydo Marghilanu a návštěva slavné medresy Saida Ahmeda Khoji (založena v 17. stol., později proslavené centrum umělecké činnosti – výroba koberců a hedvábí, především podle místních vzorů zvaných Ikat), hedvábná dílna Yogdorlik a přejezd do Rishtanu (známé centrum uměleckého hrnčířství), návštěva dílny a muzea Rustama Usmanova (místní rodák, který proslavil uzbecké hrnčířství po celém světě) a absolvujeme také hrnčířský workshop a sami si vyzkoušíme výrobu hliněných předmětů. Navíc dostaneme i oběd! Večer odjezd zpět do Taškentu. Nocleh v hotelu v Taškentu.

image11 image10 image9

Středa 2. května: Taškent – Nukus – Muynak / Aralské jezero (s/-/v)

Ranní odlet do Nukusu (město u hranic s Turkmenistánem na západě země), po příletu transfer to Muynaku (bývalý hlavní přístav u Aralského jezera), po cestě zastávka v archeologické lokalitě Mizdakhan (město mrtvých a centrum mysticismu, pohřebiště u kdysi mocného města ze zač. 4. stol., hlavní rozvoj v 8.-12. stol., úžasná atmosféra největší středoasijské nekropole, dle možnosti návštěva některých hrobek a mausoleí).

image12

Munyak – centrum rybářského průmyslu Aralského jezera, dnes slavné „pohřebiště lodí“, návštěva místního muzea mapujícího osudy Aralského „moře“, které zcela zmizí v horizontu 50 let. Večer návrat do Nukusu. Nocleh v  hotelu v Nukusu.

image14 image13

Čtvrtek 3. května: Nukus – Chilpik – Toprak Kala – Chiva (s/-/v)

Ráno navštívíme Umělecko-historické muzeum v Nukusu (zal. I. Savickým, řada předmětů z archeologických nalezišť v okolí, mj. předměty z období Chórezmu, prvních kaganátů atp., součástí je vynikající a druhá největší sbírka na světě ruské avantgardy čítající cca 82.000 předmětů, jejímž jádrem jsou práce I. Savického,  Muchina, Reďko, Popova, Falk ad.), poté přesun na archeologická naleziště Chilpik (v překl. Věž ticha, jedno z klíčových míst Zoroastrismu, vybudována na útesu uprostřed pouště v 1. stol. př. n. l., jeden z duchovních symbolů oblasti), Toprak Kala (hlavní město říše Chórezmu, největší rozkvět mezi 1. a 6. stol., objeveno až r 1938, zachována původní orientace staveb, pevnostní prvky atd.), přejezd do Chivy. Nocleh v hotelu Chivě.

 image15 image16 image17

Pátek 4.5. – Chiva (s/-/v)

Chiva: jeden ze symbolů orientu, východní pohádka či muzeum pod otevřeným nebem – i tak je nazýváno dokonale zachovalé středověké město sevřené staletými hradbami, v jehož útrobách se tísní domky řemeslníků vedle úchvatných medres a paláců, mešit a mauzoleí. Prohlídka starého centra (pod ochranou UNESCO): Itčan Kala – vnitřní město, původní urbanismus 16. stol., bazar, karavanseraj a medresa, chánův palác (r. 1830-1850) s harémem, stájemi, mincovnou, dílnami atd., vítězná brána Kunya (překrásné islámské motivy na polévaných kachlích), minaret Kalta Minor (obložený tyrkysovými kachlíky), mauzoleum Pahlavona Mahmuda (básník, literát a patron města), mešita Juma (v interiéru 218 bohatě zdobených sloupů), palác Toš Hovli (vynikající kamenické práce) a nakonec západ slunce nad ohromnými hradbami města. Nocleh v hotelu Chivě.

image20 image18image19

Sobota 5. května: Chiva – Kyzyl-Kum – Buchara (s/o/v)

Jedním ze symbolů Uzbekistánu je bezesporu Hedvábná stezka a my Vám nabízíme absolvovat alespoň část této proslulé cesty, která po generace vyvolává vzrušení cestovatelů a dobrodruhů. Cestu mezi Chivou a Bucharou, která patřila mezi klíčové úseky Hedvábné stezky, překonáme i my. Přejezd přes poušť Kyzyl-Kum se zastávkami u řeky Amu Darja, pevnosti Ayaz Ala střežící přístup k Hedvábné stezce od severu (založena již za Alexandra Velikého, návštěva dle situace a stavu cesty). Příjezd do Buchary. Nocleh v hotelu Buchaře.image21

Neděle 6. května: Buchara (s/-/v)

Celodenní prohlídka Buchary, jedné z největších perel islámské architektury a umění (poč. města již okolo r. 600 př. n. l. okolo oázy využívané na obchodních trasách, součást Perské říše, později mocné Samánidské říše, po arabské expanzi klíčové centrum islámské vzdělanosti, kultury, školství atp., největší rozkvět v 10.-12. stol, r. 1220 město zpustošeno Čingischánem, následně hlavní město samostatného Bucharského emirátu, až do pokoření Ruským impériem r. 1873 a následné likvidace bolševiky r. 1920).image22 image23

Procházka po historickém centru: architektonický ansámbl Lyab-i Hauz (klenoty islámské architektury 16.-18. stol., orientace okolo městských rybníků), nejstarší část areálu medresa Kulkedaš (r. 1568, řada nádherných mozaik s motivy fénixů, geometrické zdobení portálů), medresy Ulugbeg (postavena vnukem Tamerlána) a Abduaziz s nádhernými zdobenými vstupy, mauzoleum Čašma Ajub (postaveno r. 1379 za Tamerlánovy vlády chórezmskými mistry), mauzolem Ismaila Samanida (r. 892-943, jedno z klíčových děl rané islámské architektury), mešita Bolo Hauz.image27

Dále prohlídka Bucharské pevnosti a prostranství Poi Kalan (srdce města budované od r. 713), navštívíme také zdejší proslulé bazary a na závěr dne medresu Chor Minor se 4 minarety. Nakonec zhlédneme představení tradičních písní a tanců přímo na nádvoří některé z medres. Nocleh v hotelu v Buchaře.image25 image26 image24 image28

Pondělí 7. května: Buchara – Nurata – poušť Kyzyl-Kum (s/-/v)

Přesun z Buchary do města Nurata. Po cestě zastávka v proslavených hrnčířských dílnách v Gujduvanu (umělecky zpracovávaná keramika). Poté Nurata – hraniční město mezi bohatými zemědělskými oblastmi a pouští, které založil Alexandr Makedonský při svých výbojích proti Peršanům, prohlédneme si pozůstatky pevnosti z r. 327 př. n. l. (na půdorysu 500×500 m s původními hradbami, věžemi, systémem potrubí atp.). Nurata je také jedním z nejvýznamnějších poutních míst Islámu – podíváme se ke svatému prameni, který se nachází uprostřed komplexu Časma. Odpoledne se přesuneme do pouště Kyzyl Kum a prohlédneme si nuratské petroglygy (stáří cca 6000 let, jedno z nejzajímavějších nalezišť v celé Asii), projedeme se na hřbetech velbloudů, a nakonec se ubytujeme v tradičním jurtovém táboře, abychom večer pod hvězdným nebem nad pouští u ohně poslouchali tradiční písně a básně akynů (pěvci a vypravěči, kteří jsou nositeli lidové kultury střední Asie a jednou z nejvýznamnějších nehmotných památek). Nocleh v poušti v jurtovém kempu.image30 image32 image31

Úterý 8. května: Nuratauské hory – Ašraf (s/o/v)

Uzbekistán – to nejsou jenom velkolepé památky a monumentální příroda, to jsou přátelští a srdeční lidé, to je romantický odlehlý venkov a moderní dobou nedeformovaný způsob života. Dnes se podíváme do horské vesnice Ašraf v krásné krajině Nuratauských hor, seznámíme se s životem místních zemědělců a pastevců, projdeme si půvabnou zástavbu z 15. až 19. stol., zastavíme se na historickém hřbitově Hisor Ota, zajdeme do domu Dervišů a necháme se unášet romantikou starých dob. Nocleh v místním domě v Ašrafu.image33

středa 9. května: Ašraf – Samarkand (s/-/v)

Během dopoledne přesun do Samarkandu. Odpoledne prohlídka města – perly orientálního světa, jehož historie sahá, až do  8. stol. př. n. l. Začneme v nejvelkolepější části města na náměstí Registan – prostor tvořený klíčovými stavbami Samarkandu – Ulegbekovou medresou již z r. 1417, medresou Šendor z r. 1618 a medresou Tilla Kori z r. 1646 – tyto stavby představují naprostý vrchol a zároveň dokonalé vyobrazení vývoje islámské architektury a jejich bohatá průčelí tvoří unikátní prostor s vytříbenou harmonií a atmosférou. Dále tu najdeme mauzoleum dynastie Šajmanidů (vládcové od 16. stol.) a hrobku Gur Amir – místo posledního odpočinku samotného Tamerlána. Večer návštěva mešity Bibi-Khanym, která je od r. 1399 jednou z největších v islámském světě (ohromná stavba s hlavním nádvořím o straně 127 m, kopulí s modrými kachlemi a 4 minarety), večerní procházka po městě. Nocleh v hotelu Samarkandu.image34

image35

Čtvrtek 10. května: Samarkand –  Šachrizabz (s/-/v)

Ráno začneme na rušném bazaru Siab, poté vyjedeme ze Samarkandu a podíváme se do Tamerlánova rodiště. Cestou okolo Zeravšanského hřbetu (pohoří, které je součástí Pamíru) překonáme několik sedel a dojedeme do města Šachrizabz (kvůli četným památkám zapsáno na seznam UNESCO). Podíváme se k tzv. Bílému paláci (palác Tamerlána, jednoho z největších dobyvatelů v historii, na místě původního paláce Chórezmu), k mešitě Kok Gumbaz známé jako Modrý palác (postavena Ulug Bekem r. 1437), nevynecháme ani komplex Hazrat i Imam z 8. stol. a mauzoleum Jehangira (nejstarší Tamerlánův syn). Nocleh v hotelu v Samarkandu.

image38 image37

Pátek 11. května: Šachrizabz – Samarkand – Taškent (s/-/v)

Návrat do Samarkandu a dokončení prohlídky města: komplex hrobek a mauzoleí Šah in Zinda – rozsáhlá nekropole s počátky v 9. stol., jedinečné příklady islámské zádušní architektury vč. hrobky bratrance proroka Mohameda; dále návštěva hrobky starozákonního proroka Daniela (osoba společná pro Židy, muslimy i křesťany, jedno z významných poutních místi Uzbekistánu), archeologická lokalita Afrasyiab – osídleno mezi 5. stol. př. n. l., až po poč. 14. stol. (předchůdce Samarkandu) a Ulugbekova observatoř (z r. 1424, klíčové centrum astronomie Orientu, mj. vynález sextantu), transfer na nádraží a odjezd komfortním rychlovlakem zpět do Taškentu. Slavností večeře na rozloučenou s Uzbekistánem. Nocleh v Taškentu.image41 image40 image39

Sobota 12. května: Taškent – Moskva – Praha (-/-/-)

Brzy ráno transfer na letiště a odlet do Prahy (s přestupem v  Moskvě), přílet v odpoledních hodinách.

Poznámka: pořadí návštěv během jednotlivých dnů může být změněno.

Cena zahrnuje
 • Zpáteční letenky včetně letištních poplatků Praha–Moskva-Taškent
 • 11 x nocleh s polopenzí (snídaně + večeře) v 3-4-hvězdičkových hotelech (ve 2-lůžkovém pokoji)
 • 1 x nocleh s polopenzí v jurtě pro 4-6 osob
 • 1 x nocleh s polopenzí v tradičním domě (v 2-lůžkovém pokoji, některé večeře mohou být v restauraci mimo hotel)
 • 2 x oběd
 • Pronájem autobusů na transfery a výlety dle programu
 • Místní přelet Taškent - Nukus
 • Vlak „Afrosiyob“ Samarkand – Taškent
 • Každý den jedna lahev minerální vody na osobu
 • Vstupy do památkových objektů a muzeí dle programu
 • Audio-guide-systém (sluchátka pro účastníky  a mikrofon pro průvodce)
 • Odborný doprovod a výklad českého průvodce
 • Místní rusky nebo anglicky mluvící průvodce
 • Asistenci SALVE tour
 • Komplexní cestovní pojištění A60 pojišťovny Union včetně pojištění storna
 • Zákonné pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
 • Poplatek za víza
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj: 6.000 Kč (mimo 1 nocleh v jurtě)
Termín zájezdu: 28. dubna - 12. května 2018
Cena zájezdu: 49.900 Kč